Obrasci

PROMET

 

AGENCIJSKA DJELATNOST U CESTOVNOM PROMETU

Agencijsku djelatnost u cestovnom prometu čine poslovi posredovanja kod zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika, u ime i za račun prijevoznika.  Može je obavljati pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu koja ima licenciju za tu djelatnost.  (članak 96. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ 41/18 i 98/19 i  članak 4. Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ 50/18 )

LICENCIJE

Pravna ili fizička osoba-obrtnik smije obavljati djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu ako je upisana u sudski, odnosno obrtni registar i posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz, a temeljem članka 14. stavak 1. i 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine 41/18 i 98/19)

Licencije se izdaju za sljedeće sljedeće vrste prijevoza:

– prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu,

– prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu,

– autotaksi prijevoz.

PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Prijevoz za vlastite potrebe  je logistička potpora osnovnoj djelatnosti, gdje je prijevoz pomoćna djelatnost bez koje je nemoguće obavljati osnovnu djelatnost.

Može se obavljati kao prijevoz osoba ili kao prijevoz tereta, (kod prijevoza tereta isti se obavlja vozilima od 3,5 tone do 12 tona   -  teretno vozilo najveće dopuštene mase preko 12 tona, može obavljati djelatnost prijevoza tereta za vlastite potrebe, isključivo temeljem licencije iz članka 14. stavka 2. postavka 1., a sukladno članku 95. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 41/18 i 98/19 )

EVIDENCIJA VOZILA AUTOTAKSI PRIJEVOZNIKA

Evidencija vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz putnika i sve promjene u toj evidenciji prijevoznik je dužan prijaviti izdavatelju licencije  u roku od osam dana od dana nastanka promjene  u evidenciji ili od dana izdavanja licencije (članak 14.stavak 10. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu „Narodne novine“ 41/18 i 98/19)


Izdavanje znaka pristupačnosti

 

Temeljem članka 40. Zakona o sigurnost i prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 4. stavak 1. Pravilnika o znaku pristupačnosti (“Narodne novine” broj, 78/08, 87/14), pravo na izdavanje znaka pristupačnosti kojim se označava vozilo u kojemu se prevozi osoba sa invaliditetom imaju osobe čija invalidnost iznosi 80%  ili više ukupnog tjelesnog oštećenja ili minimalno 60% oštećenja donjih ekstremiteta.STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18, 98/19) propisuju se modeli i postupak stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i na područjima posebne državne skrbi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju osobe koje nisu vlasnici ili suvlasnici druge useljive nekretnine na području Republike Hrvatske ili na području drugih država u kojima borave, te da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave.

Modeli stambenog zbrinjavanja

MODEL I.     -  najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu

MODEL II.    -  darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju

MODEL III.   -  najam stana u državnom vlasništvu

MODEL IV.  -  darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće

MODEL V.   - darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave, odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave

Rok za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine.

Ako ste se nalazili na listi prvenstva za tekuću godinu i niste dobili rješenje od nadležnog upravnog tijela u županiji, te ste i dalje zainteresirani za stambeno zbrinjavanje, ne trebate podnositi novu prijavu, jer se ona prenosi na listu prvenstva za sljedeću godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje.

Liste prvenstva u tekućoj se godini objavljuju najkasnije do 15. ožujka, na internetskim stranicama nadležnih upravnih tijela u županijama, kao i na njihovim oglasnim pločama.

Na objavljene liste prvenstva, kao podnositelji prijave za stambeno zbrinjavanje imate pravo primjedbe u roku od 8 dana od dana njihove objave.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Prijava za stambeno zbrinjavanje mora sadržavati sljedeće podatke:

 

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje:

Izvršne liste prvenstva za 2020. godinu
   


Ispis