Utorak, 16. Veljača 2021

Procjena utjecaja na okoliš Istočne vezne ceste Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija - obavijest o javnoj raspravi.

                111REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU  OKOLIŠA

Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod

KLASA: 351-03/21-01/02

URBROJ: 2178/1-03-02/5-21-02

Slavonski Brod, 12. veljače  2021. godine     

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao koordinator provedbe javne rasprave, temeljem članaka 160.  i  163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),   članaka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), te Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Klasa: UP/I 351-03/20-08/21, Urbroj: 517-03-1-2-21-11, od 21. siječnja 2021. godine), objavljuje početak

J A V N E    R A S P R A V E

u postupku procjene utjecaja na okoliš

Istočne vezne ceste Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija

Javna  rasprava   i  javni  uvid  u cjelokupnu dokumentaciju  Studije  o utjecaju na okoliš Istočne vezne ceste Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija  u trajanju od trideset (30) dana,  provoditi će se od  23. veljače do 24. ožujka 2021. god.,  svakog radnog dana od  8,00 do 14,00  sati  na adresama:

 - Brodsko-posavska županija, Trg pobjede 26a, Slavonski Brod,

 - Općina Gornja Vrba, Braće Radića 1, Gornja Vrba. 

Javno izlaganje  sa nazočnim predstavnicima nositelja zahvata i izrađivačima Studije, na  kojem će  se raspravljati  i  neposredno odgovarati  na postavljena pitanja  nazočne  javnosti i zainteresirane  javnosti, održati  će  se dana 5. ožujka 2021. godine (petak)  u 12,00 sati u  Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod.   

Mišljenja,  primjedbe  i  prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti o Studiji, mogu se upisati u knjige primjedbi koje će bit dostupne  na  mjestima javne rasprave  ili  se mogu dostaviti  pisano,  poštom  ili  osobno, za  vrijeme  trajanja  javne  rasprave, zaključno sa 24. ožujka 2021. godine, na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra  Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod (naznaka: „Studija – Istočna vezna cesta“).

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest  javnosti i zainteresiranoj javnosti,  objavljuje se u „Večernjem listu“, na  oglasnim  pločama i Internetskim stranicama Brodsko-posavske županije, Grada Slavonskog Broda i Općine Gornja Vrba, a s danom početka javne rasprave i  na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gdje će biti objavljena i cjelovita dokumentacija.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA